โครงการเรื่อง

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้กับพนักงานใน
บริษัทในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

 

 


๑.     ชื่อโครงการ :โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้กับพนักงานใน
บริษัทในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

 

๒.     หลักการและเหตุผล

พนักงานในบริษัทเอกชนเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในระบบการผลิตและการจำหน่ายสินค้า ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทเอกชนเป็นองค์กรที่สร้างรายได้ให้ประเทศชาติ จากการผลิตและการส่งออก ดังนั้นการมีความรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษที่ดีจะสามารถส่งเสริมการสร้างรายได้ให้ประเทศชาติ ทำให้เกิดความเข้มแข็งในการผลิตและการจัดจำหน่าย เช่น พนักงานในบริษัทที่ทำการผลิตและประกอบรถยนต์ สามารถสื่อสารกับผู้ร่วมงานที่เป็นเจ้าของภาษา ทั้งในการประชุม การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ การประชุมทางไกลข้ามประเทศและอื่นๆ สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดประสิทธิ์ภาพมากยิ่งขึ้น และเกิดศักยภาพในการแข่งขันกับประเทศในอาเซียนอื่นๆ ที่กำลังดึงนักลงทุนให้เข้าไปผลิตและจำหน่ายสินค้าในประเทศของตน

ด้วยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพาได้เล็งเห็นความสำคัญของทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม จึงได้จัดการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขึ้น เพื่อให้เกิดโอกาสในการพัฒนาทักษะให้ดีและสามารถใช้การได้ในการสื่อสารทั้งในหน้าที่และในชีวิตประจำวัน

         

๓.     วัตถุประสงค์

                   ๑. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ในการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสรทั้งในชีวิตประจำวันปฏิบัติงานและเหตุการณ์สำคัญต่างๆ

                    ๒. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และสามารถเป็นแนวทางในการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

๔.     ผู้รับผิดชอบโครงการ :    สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา 

               ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  ๒๐๑๓๑

                     โทรศัพท์-๓๘๑๐-๒๗๐๐ ต่อ ๕๑๘

                                                    E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

๕.     คณะกรรมการโครงการ

             ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จรัลฉกรรจ์แดง                      ที่ปรึกษาโครงการ

             ๒. นายอานนท์ ไชยสุริยา                                       ประธานกรรมการ

             ๔. นางสาวปารณีย์มิ่งเจริญพร                                   กรรมการและการเงิน

             ๕. นางสาวอุษณี บรรจงกิจ                                      กรรมการและเลขานุการ

 

 

๖.     ผู้เข้าร่วมโครงการ

                   พนักงานในบริษัทต่างและในโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
         

๗.     สถานที่ดำเนินการ

      สำนักงานนิคมอุตสาหรกรรมแหลมฉบัง

 

๘.     ระยะเวลาดำเนินงาน

          ทุกวันอังคาร และพฤหัสบดี เวลา ๑๗.๓๐-๑๙.๓๐ น.

          เริ่มตั้งแต่วันที่๑๔ มกราคม ๒๕๕๗–๔มีนาคมพ.ศ. ๒๕๕๗(๓๐ ชั่วโมง)

 

๙.     วิธีการดำเนินการ

๑.      จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน และเตรียมเอกสารประกอบการสอนและแผนการสอน

๒.      ประชาสัมพันธ์และประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับสมัครผู้เรียน

๓.      ประเมินความรู้ ดำเนินการอบรม และประเมินความก้าวหน้าผู้เรียน

๔.      ติดตามความก้าวหน้าและประเมินโครงการ

๕.      สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน

 

๑๐. ระยะเวลาการดำเนินงาน

การดำเนินงาน

ธ.ค. ๕๖

ม.ค. ๕๗

ก.พ. ๕๗

มี.ค.๕๗

จัดทำโครงการและตั้งคณะกรรมการ

------

 

 

 

ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

------

 

 

 

ดำเนินการอบรม

 

-------

------

------

ติดตามความก้าวหน้าและประเมินโครงการ

 

 

-----

------

สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน

 

 

 

------

 

๑๑. วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ ไชยสุริยา และอาจารย์พิเศษของสถาบันภาษา

 

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                    ๑. ผู้เข้าอบรม มีความรู้ความเข้าใจ ในการฟังและพูดภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานทั้งในชีวิตประจำวันปฏิบัติงานและเหตุการณ์สำคัญต่างๆ

                    ๒. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ในสามารถต่อยอดความรู้และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

 

๑๓. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ

                   ๑. ประเมินจากแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนโดยอาจารย์ผู้สอน

                   ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก