{{menus[lang][7].name}}

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งอยู่ที่ ชั้น 4 อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30-16:30 น.

{{label[lang].footerline2}}

{{label[lang].footerline3}}